Menu

Podmienky používanie aplikácie SpaPoint.

 

1) Úvodné ustanovenie

a. Podmienky používania aplikácie SpaPoint upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom aplikácie SpaPoint.
b. Spoločnosť jmac s.r.o., Staré Grunty 3586/26-B, 841 04 Bratislava, IČO: 46 907 564 (ďalej len \"Prevádzkovateľ\") je Prevádzkovateľom mobilnej aplikácie SpaPoint, ktorú môžu tretie osoby - používatelia (ďalej len \"Používateľ\") využívať vo svojich mobilných zariadeniach.
c. Aplikácia SpaPoint je mobilnou aplikáciou, v ktorej môže Používateľ prehliadať informácie o wellness a spa prevádzkach v databáze Prevádzkovateľa. Aplikácia SpaPoint je Prevádzkovateľom Používateľovi sprístupnená pre smartfóny s operačným systémom Android, alebo iOS a to výhradne prostredníctvom oficiálnych distribučných kanálov pre aplikácie daného operačného systému (Obchod Play pre smartfóny s operačným systémom Android a App Store pre smartfóny s operačným systémom iOS). Aplikácia SpaPoint je v zmysle Autorského zákona autorským dielom a výkon akýchkoľvek majetkových práv k aplikácii náleží Prevádzkovateľovi.
d. Aplikácia je určená pre osoby staršie ako 16 rokov. Inštaláciou aplikácie SpaPoint a akceptovaním týchto Podmienok používania Používateľ potvrdzuje, že má buď viac ako 18 rokov, alebo má súhlas zákonného zástupcu na použitie aplikácie SpaPoint.

2) Práva a povinnosti Používateľa

a. Inštaláciou aplikácie do mobilného zariadenia Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami používania.
b. Používateľ je oprávnený používať aplikáciu SpaPoint a jej obsah výhradne pre svoju osobnú potrebu.
c. Používateľ je zodpovedný za ochranu svojich prístupových údajov a ich nezverejnenie tretej strane.
d. Používateľ nie je oprávnený aplikáciu a jej obsah využívať ďalej za komerčným účelom.
e. Používateľ prihlásením sa do aplikácie SpaPoint výslovne súhlasí so spracúvaním osobných údajov, použitím osobných údajov za účelom špecifikovaným v týchto Podmienkach používania a poskytnutím niektorých osobných údajov zmluvným partnerom Prevádzkovateľa.
f. Používateľ môže podať písomnú žiadosť o bezpečné vymazanie svojich osobných údajov, export alebo stiahnutie dát a osobných údajov o ňom zberaných a to zaslaním žiadosti na adresu marek.buban@gmail.com. Používateľ je povinný takúto žiadosť odoslať z emailovej adresy evidovanej spoločnosťou jmac (napr. zadanej pri registrácii do aplikácie SpaPoint).

3) Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

a. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť a dopĺňať obsah aplikácie SpaPoint. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek prispôsobovať obsah a funkcie aplikácie SpaPoint podľa miesta a času používania aplikácie SpaPoint.
b. Prevádzkovateľ je oprávnený v nepravidelných časových intervaloch zasielať Používateľovi dotazníky, ktoré budú následne vyhodnotené.
c. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a pravdivosť obsahu v aplikácii SpaPoint.
d. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody, straty, alebo ujmu spôsobené používaním aplikácie SpaPoint, najmä za škodu spôsobené inštaláciou a používaním aplikácie SpaPoint.
e. Prevádzkovateľ má právo zrušiť Používateľovi účet aplikácie a zamedziť mu tak používanie aplikácie SpaPoint v prípade dôvodnej domnienky, že Používateľ vedome porušuje tieto Podmienky používania.
f. Prevádzkovateľ je oprávnený monitorovať spôsob používania aplikácie SpaPoint a zbierať dáta o používaní aplikácie SpaPoint Používateľom za účelom ďalšieho rozvoja a vylepšenia aplikácie SpaPoint.
g. Prevádzkovateľ je oprávnený Používateľovi aplikácie SpaPoint Používateľom zobraziť reklamu na základe používanie aplikácie Používateľom. Pre tieto účely môžu byť použité informácie o Používateľovi, alebo informácie, ktoré aplikácia získa zo zariadenia, na ktorom je aplikácia SpaPoint nainštalovaná.

4) Ochrana osobných údajov

a. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov Slovenskej republiky.
b. Registráciou a používaním aplikácie SpaPoint Používateľ výslovne súhlasí so spracúvaním osobných údajov, použitím osobných údajov za účelom špecifikovaným v týchto podmienkach používania a poskytnutím niektorých osobných údajov zmluvným partnerom Prevádzkovateľa.
c. Prevádzkovateľ je v súvislosti s registráciou Používateľa oprávnený spracúvať nasledovný rozsah osobných údajov:
 i. pohlavie
 ii. vek
 iii. meno a priezvisko
 iv. miesto a krajinu
 v. e-mailová adresa
d. Prevádzkovateľ je v súvislosti s funkcionalitou aplikácie SpaPoint oprávnený získavať ďalšie údaje ako napríklad:
 i. nastavenia aplikácie
 ii. informácie o používanie aplikácie
 iii. prezerané prevádzky
 iv. záznamy o vyhľadávaní
 v. údaje o polohe Používateľa počas používania aplikácie
 vi. informácie o zariadení (model, verzia operačného systému, atď.)
e. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať anonymizované údaje tretím stranám.
f. Osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu 24 mesiacov od dňa registrácie, resp. od posledného prihlásenia do aplikácie.